0
Toegevoegde producten:
Totaal (0 Producten)
€0,00 incl. BTW
Gratis verzending
Totaal
€0,00 incl. BTW
Bekijk winkelwagen
Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RNW B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 68433972

 

Artikel 1. DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door RnW Veranda’s verder te noemen RnW. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdracht meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op www.rnwverandas.nl;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door RnW niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door RnW is bevestigd.

 

Artikel 2. ALGEMEEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan

door RnW desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;

2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden RnW niet;

3. . De offerte omvat een omschrijving van de te leveren materialen en i s voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs;

4. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door RnW zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van RnW. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan RnW naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door RnW gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is RnW gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat RnW de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en deze door de wederpartij is ondertekend. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van RnW en deze algemene voorwaarden;

2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan wordt deze aanvullende opdracht – naast de overeengekomen hoofdsom – in een nieuwe opdrachtbevestiging verwerkt en in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een dergelijke opdracht dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht - van welke aard dan ook - moeten schriftelijk door RnW bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van levering komt door een wijziging te vervallen.

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. RnW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal RnW de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van een bestelling / levering. De wederpartij zorgt ervoor dat RnW tijdig kan beschikken over:

a. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waar de veranda(s) – mits van toepassing – moet worden afgeleverd;

b. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de veranda(s) en/of hulpmiddelen;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RnW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RnW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RnW worden verstrekt;

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd / dat in fasen zal worden geleverd, dan kan RnW de levering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de levering van de daaraan voorafgaande fase gerelateerde goederen schriftelijk heeft goedgekeurd en de financiële verplichtingen jegens RnW heeft voldaan;

5. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is RnW gerechtigd de aanvang van de vervolgleveringen op te schorten;

6. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde veranda’s – gezien hun formaat of omvang – in losse delen worden geleverd, welke delen door de wederpartij gemonteerd dienen te worden.

 

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levertijd geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is RnW dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit RnW kan worden toegerekend;


- wederpartij jegens RnW tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet.

 

Artikel 6. PRIJZEN

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die RnW in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is RnW gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Het staat RnW vrij om de veranda’s van een andere afnemer te betrekken. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een

ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 7. BETALING

1. Betaling dient ingeval de wederpartij een particulier betreft direct bij levering te geschieden en ingeval de wederpartij een bedrijf betreft binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
2. Facturering geschiedt op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

3. De goederen worden pas besteld wanneer de eerste termijn is voldaan;

4. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten,

wordt voor aanvang van de bestelling overeengekomen

en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van de overige (algemene) kosten;

5. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van

dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is RnW alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag.

 

Artikel 8. ANNULERING

1. De wederpartij kan de opdracht tot levering van materialen op bestelling niet annuleren. In geval van annulering van overige gevallen door wederpartij zijn alle door RnW ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door RnW ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen.

 

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door RnW geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van RnW totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht RnW zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

5. Voor het geval dat RnW haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan RnW of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RnW zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. RnW behoudt zich het recht voor alsdan de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. RnW vordert alsdan een schadevergoeding ten hoogte van de hoofdsom minus de dagwaarde van de retourgoederen.

 

Artikel 10. RECLAMES en GARANTIE

1. RnW garandeert dat alle door RnW geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. RnW garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn. De garantie betreft 10 jaar met uitzondering van condensvorming en kraakgeluiden;

2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door RnW eveneens geen garantie verstrekt.

3. De garantieverplichting vervalt bij ondeskundige montage, onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;

4. Direct na levering dient de wederpartij de vracht te controleren. Beschadigingen dienen direct op de afleverbon te worden vermeld. Klachten over de levering glas dienen door de wederpartij binnen 24 uur na levering te worden gemeld aan RnW Overige klachten binnen 48 uur. Na het verstrijken van deze termijn(en) worden reclames niet meer in behandeling genomen. RnW zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten inclusief foto’s, zodat RnW in staat is adequaat te reageren;

5. Indien een klacht gegrond is, zal RnW te hare keuze respectievelijk opnieuw leveren / anders presteren dan wel een prijsreductie verlenen;

6. Reclame is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt en/of montage, opgeslagen, vervoerd of reeds gemonteerd;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van RnW;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens RnW(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- zonder schriftelijke toestemming van RnW door derden “reparatie” werkzaamheden aan de veranda’s zijn verricht.

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. RnW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst RnW ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

2. Voorts is RnW bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RnW op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien RnW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt RnW haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. RnW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. KEURING en RISICO OVERGANG

1. De veranda’s worden voor levering door RnW gecontroleerd. Wederpartij heeft - voor eigen rekening – het recht de veranda’s voor de levering te laten keuren door derden. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van RnW in goede staat heeft ontvangen;

2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1 RnW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RnW is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

2 RnW is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van RnW of leidinggevende ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van RnW voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van RnW in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van RnW om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag;  Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RnW aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan RnW toegerekend kunnen worden;

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

5. RnW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 14. OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RnW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RnW niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RnW worden daaronder begrepen;

3. RnW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RnW haar verplichtingen had moeten nakomen;

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

1. RnW ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. RnW verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die RnW wettelijk verplicht is te bewaren. RnW is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door RnW wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. RnW is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van RnW. RnW mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het CPB;

 

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van RnW is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens RnW moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van RnW is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en RnW gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 17. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn in juli 2018 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel;

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;